Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

"Öğretmen yetiştirme lisans programlarında açtığı servis dersiyle (ölçme ve değerlendirme) öğretmen adaylarına öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Eğitim ve psikolojik hizmetler alanında birey hakkında bilgi toplamada kullanılan test, ölçek ve anketleri geliştirme yöntem ve tekniklerini, geliştirilen ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliğinin saptanmasını, ölçme araçlarıyla toplanan verileri analiz edecek istatistiksel işlemleri ve bu işlem sonuçlarının yorumlanmasıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak ve elde edilecek sonuçları kullanarak bireyler hakkında doğru karar ve yargıya varma süreci hakkında becerileri kazandırmak hedeflenmeltedir. Bu hedeflerde paylaşım* ve güvenirlik** esas alınmaktadır:        
 
*Paylaşım: Bilgiyi üniversiteden diğer hizmet alanlara (MEB yetkilileri, öğretmenlere, çeşitli kamu kurum ve özel kuruluş çalışanlarına ve öğrencilere) iletmek.
**Güvenirlik: Üretilen ve paylaşılan bilginin bilimsel temellere dayanmasını sağlamak."
Anabilim Dalı Başkanı  Doç.Dr. Duygu KOÇAK  Tel:0 242 510 6130 / 3028  E-posta:duygu.kocak@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Emre ÇETİN  Tel:0 242 510 6130 / 3067 E-posta: emre.cetin@alanya.edu.tr